جزئیات گون گز (گزنگبین)

صفحه اصلی / محصول ها

توضیحات

 عسل گون گز یا گزنگبین
خواص عسل گون گز
درمان پوکی استخوان ، پا درد ، کمر درد و دردهای مفاصلی ، تقویت اعصاب و دستگاه گوارش

طبع: گرم

منطقه رویش گیاه
کوه های زاگرس مرکزی ( کوهرنگ ، زرد کوه ، بازفت)

زمان برداشت عسل
تیرماه

گیاهشناسی گون گز
گیاه گون را به فرانسوی Astragale و Tragacanthe و به انگلیسی Astragale یا Tregacanth و Milkveteh می نامند. گونه های مختلفی دارد كه به صورت درختچه یا گیاهان علفی چند ساله و یكساله می باشند. تعداد گونه های آن ها از ۲۰۰ مورد متجاوز است، عموماً در مناطق استپی و كوهستانی ایرانی می رویند و غالب آن ها خاردار هستند. در ایران بطور كلی آن ها را «گون» نامند و در كتب طب سنتی این گیاهان با نام عربی «محلب العقاب» و «اصابع العروس» آمده اند.
 عسل گون گز یا گزنگبین
خواص عسل گون گز
درمان پوکی استخوان ، پا درد ، کمر درد و دردهای مفاصلی ، تقویت اعصاب و دستگاه گوارش

طبع: گرم

منطقه رویش گیاه
کوه های زاگرس مرکزی ( کوهرنگ ، زرد کوه ، بازفت)

زمان برداشت عسل
تیرماه

گیاهشناسی گون گز
گیاه گون را به فرانسوی Astragale و Tragacanthe و به انگلیسی Astragale یا Tregacanth و Milkveteh می نامند. گونه های مختلفی دارد كه به صورت درختچه یا گیاهان علفی چند ساله و یكساله می باشند. تعداد گونه های آن ها از ۲۰۰ مورد متجاوز است، عموماً در مناطق استپی و كوهستانی ایرانی می رویند و غالب آن ها خاردار هستند. در ایران بطور كلی آن ها را «گون» نامند و در كتب طب سنتی این گیاهان با نام عربی «محلب العقاب» و «اصابع العروس» آمده اند.